Zasady korzystania

1. Relacje łączące użytkownika z dostawcą Blendee

 Korzystanie z usługi Blendee podlega warunkom umowy pomiędzy użytkownikiem, a dostawcą Blendee, czyli NuWay Media Sp. z o.o. Niniejsze Warunki użytkowania („Warunki”) oraz nasza Polityka Prywatności stanowią razem całość umowy („Umowa”). Użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał Umowę, akceptuje jej warunki i zgadza się na ich przestrzeganie. Jeśli nie zgadzasz się z Umową (lub nie możesz jej przestrzegać), nie możesz korzystać z Usługi Blendee ani konsumować żadnych treści za naszym pośrednictwem.

Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem, a Blendee. Umowa obowiązuje wszystkich użytkowników Belendee i jest zawierana na czas nieoznaczony. Korzystanie z Blendee wymaga od Użytkownika przyjęcia niniejszych Warunków.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że rozpoczęcie korzystania z usługi Blendee jest równoznaczne z przyjęciem Warunków. Użytkownik nie może korzystać z usług Blendee jeżeli jest w wieku, który uniemożliwia zawarcie z Blendee prawnie wiążącej umowy.

Blendee może w dowolnym momencie zmodyfikować Umowę, a takie modyfikacje wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu zmodyfikowanej Umowy na stronie internetowej. Zgadzasz się okresowo przeglądać Umowę, aby być świadomym takich zmian, a Twój dalszy dostęp lub korzystanie z Usługi Blendee będzie uważane za ostateczną akceptację zmienionej Umowy.

2. Usługa Blendee

Usługa Blendee składa się z indeksu stacji radiowych (baza danych zawierająca głównie ogólnodostępne hiperłącza do strumieni audio i podcastów osób trzecich, zwanych dalej „źródłami audio”) oraz bazy audycji radiowych (wraz z elementami niezbędnymi do ich identyfikacji, jak m.in. tytuł, dzień i godziny nadawania) pozyskanymi z ogólnodostępnych źródeł udostępnionych przez nadawców w domenach publicznych (strony www oraz profile w mediach społecznościowych). Celem tak sprofilowanej usługi jest ułatwienie wyszukiwania oraz śledzenia audycji radiowych pochodzących ze źródeł nadawczych lub radiowych, dostępnych za pośrednictwem naszej strony internetowej lub wszelkich aplikacji udostępnianych na urządzenia mobilne, komputery lub systemy samochodowe. Odtwarzanie strumieni audio odbywa się po ustawieniu przez użytkownika określonego dnia i pory uruchomienia. W tak zdefiniowanym czasie usługa Blendee ustanawia połączenie pomiędzy urządzeniem użytkownika, a treściami audio dostępnymi pod określonym adresem URL (występującym na stronie internetowej określonego nadawcy) w sieci internet.

Blendee nie jest nadawcą, a jego usługa katalogowa jedynie przekierowuje użytkowników do określonych dostawców treści zgodnie z ich publicznie dostępnymi usługami. Blendee pośredniczy (za pomocą wbudowanych hiperłączy) między jego użytkownikami a rozgłośniami radiowymi nadającymi przez Internet.

Blendee nie rozpowszechnia oraz nie przechowuje żadnych treści audio. Blendee nie jest usługą hostingową i nie przechowuje żadnych plików audio. Blendee nie jest właścicielem żadnej z marek, które prezentuje, ani nie rości sobie żadnych praw do treści, do których słuchacze mogą mieć dostęp. Blendee nie ponosi odpowiedzialności za treści nadawane przez którąkolwiek z prezentowanych stacji radiowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakość Usługi może zależeć od parametrów wykorzystywanych przez niego łącz internetowych czy urządzeń końcowych, które są poza kontrolą Blendee.

Blendee nie gwarantuje dostępu do treści audio do których kierują publicznie udostępnione adresy URL oraz nie odpowiada za zgodność deklarowanych przez nadawców czasów nadawania audycji (tzw. ramówki) z faktycznym ich nadawaniem.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi przez dostawcę Blendee oraz udzielenie praw do korzystania z bazy danych i oprogramowania, niezależnie od tego, czy usługi te realizowane są za pośrednictwem portalu Blendee, aplikacji dostępnej w internecie lub na urządzeniu (końcowym), czy w jakikolwiek inny sposób.

3. Zmiany w usłudze Blendee

Blendee może zmieniać, dodawać lub usuwać funkcje i właściwości swojej usługi bez uprzedzenia. Blendee może również w dowolnym momencie zaprzestać korzystania z niektórych lub wszystkich funkcji usługi (w tym nowych aktualizacji).

4.  Rejestracja i konto

Aby uzyskać dostęp do Blendee wymagana jest rejestracja i podanie danych identyfikacyjnych (osobowych) w tym adresu e-mail. Użytkownik podając swoje dane identyfikacyjne (osobowe) w tym adres e-mail, wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie tych danych zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem: https://blendee.app/privacy-policy

5. Korzystanie z usługi Blendee

Korzystanie z usługi jest bezpłatne. Dostawca usługi zastrzega sobie prawo do wprowadzenia płatnej wersji premium. Wszyscy użytkownicy zostaną poinformowani o tej zmianie przed jej wprowadzeniem.

Nasza usługa jest udostępniana wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego, a użytkownik nie może przekazywać usługi Blendee osobom trzecim. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie odsprzedawać, udzielać sublicencji, przekazywać, wynajmować, wydzierżawiać ani wykorzystywać usługi Blendee do celów komercyjnych, w całości ani w części. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z usługi Belndee w sposób niezgodny z prawem i nie podejmować prób uzyskania do niej nieuprawnionego dostępu (poprzez jej modyfikację, dostosowanie lub włamanie). Gromadzenie lub przechowywanie danych osobowych innych użytkowników bez ich wyraźnej zgody jest surowo zabronione.

W przypadku korzystania z usługi Blendee za pośrednictwem urządzenia mobilnego mogą mieć zastosowanie standardowe opłaty operatora sieci bezprzewodowej, stawki za transmisję danych i inne opłaty, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie takie opłaty i obciążenia.

6. Polityka prywatności

Polityka prywatności Blendee jest dostępna pod adresem https://blendee.app/privacy-policy/ lub w Aplikacjach i reguluje sposób, w jaki Blendee gromadzi, wykorzystuje, utrzymuje i ujawnia informacje zebrane od użytkowników. Niniejsza polityka prywatności dotyczy Aplikacji oraz wszystkich produktów i usług oferowanych przez Blendee. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nią przed rozpoczęciem korzystania z usług. Korzystając z usług świadczonych przez Blendee, zgadzasz się na warunki naszej Polityki prywatności i oświadczasz, że rozumiesz zasady, jakimi Blendee kieruje się w odniesieniu do Twoich danych osobowych.

7. Linki oraz treści stron trzecich

Blendee umożliwia dostęp wyłącznie do publicznych, niezabezpieczonych treści audio pod ogólnodostępnymi adresami URL. Blendee respektuje prawo właścicieli treści audio do żądania usunięcia adresu URL kierującego do treści audio. Jedynie prośba wyrażona w formie pisemnej spowoduje usunięcie adresu URL. Prośba taka powinna być dostarczona pocztą elektroniczną na hello@blendee.app.

„Treści Osób Trzecich” obejmują:

– Wszelkie nadawane programy radiowe, podcasty lub inne treści audio, których Usługa Blendee daje możliwość słuchania;

– Wszelkie zdjęcia, obrazy, grafiki, nagrania dźwiękowe, utwory muzyczne, dzieła sztuki w postaci albumów, dane, informacje, opinie, sugestie, teksty, treści i inne materiały, które strona trzecia może nagrywać, przesyłać, publikować, przesyłać, dostarczać lub w inny sposób przekazywać;

– Wszelkie łącza lub inny dostęp do stron internetowych i zasobów w Internecie;

Treści osób trzecich mogą być chronione prawem autorskim. Blendee udostępnia treści osób trzecich jedynie w celu ułatwienia dotarcia użytkownikom do strumieni audio nadawców radiowych. Blendee – udostępniając treści osób trzecich – każdorazowo oznacza źródło ich pochodzenia oraz przekierowuje do miejsca ich publikacji.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Treści Osób Trzecich mogą stanowić materiał chroniony prawem autorskim strony trzeciej, która je dostarcza. Dlatego też treści, do których uzyskuje się dostęp na podstawie naszej usługi, chronione prawem autorskim i innymi obowiązującymi przepisami, nie mogą być reprodukowane, wykorzystywane do przygotowywania prac pochodnych, wykonywane publicznie lub wyświetlane publicznie i rozpowszechniane bez pisemnej zgody strony trzeciej, która je dostarczyła, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo.

Treści Osób Trzecich mogą być przekazywane za pomocą różnych mechanizmów ochrony przed kopiowaniem, które mają na celu ochronę interesów praw autorskich odpowiedniej osoby trzeciej. Te mechanizmy ochrony przed kopiowaniem mogą ograniczać lub uniemożliwiać odtwarzanie Treści osób trzecich w ramach usługi Blendee.

Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że Blendee nie ma wpływu na decyzję strony trzeciej o wprowadzeniu takich mechanizmów ochrony przed kopiowaniem. Użytkownik zgadza się, że Blendee nie ponosi odpowiedzialności za możliwość dostępu lub odsłuchiwania Treści Osób Trzecich przez użytkownika lub jakąkolwiek osobę trzecią z powodu mechanizmu ochrony przed kopiowaniem.

Ze względu na mechanizmy ochrony praw autorskich surowo zabrania się wyodrębniania, usuwania lub zmieniania treści w jakikolwiek inny sposób lub podejmowania jakichkolwiek prób w tym zakresie. Wszelkie próby takiego działania mogą narazić Cię na odpowiedzialność i mogą skutkować zawieszeniem lub usunięciem Twojego konta.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:

a/ Usługa Blendee nie gwarantuje dostępu do, nagrywania, słuchania lub oglądania jakichkolwiek konkretnych Treści Osób Trzecich;

b/ Treści osób trzecich nie są kontrolowane przez Blendee, a serwis Blendee nie ponosi za nie odpowiedzialności i w żaden sposób nie popiera takich Treści osób trzecich;

c/ dostawcy Treści Osób Trzecich mogą w dowolnym momencie zmienić lub usunąć Treści Osób Trzecich lub harmonogramy (ramówki programów);

8. Reklamy, sponsoring i partnerstwo

Blendee może wyświetlać reklamy towarów i/lub usług stron trzecich lub inne materiały promocyjne. Udział użytkownika w promocjach reklamodawców będących stronami trzecimi za pośrednictwem usługi Blendee odbywa się wyłącznie między użytkownikiem a taką stroną trzecią, a udział użytkownika podlega warunkom związanym z daną reklamą lub promocją. Korzystając z usługi Blendee, użytkownik zgadza się, że Blendee nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione w wyniku udziału w tych promocjach.

To samo dotyczy wszelkich linków do stron internetowych osób trzecich (tj. stron, które nie są własnością Blendee ani nie są przez niego obsługiwane) wyświetlanych w serwisie Blendee.

9. Zakończenie korzystania z usługi

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować ze swojego konta i prawa do korzystania z usługi Blendee, kontaktując się z działem obsługi klienta Blendee pod adresem welcome@blendee.app. Niemniej jednak Blendee ma prawo w dowolnym momencie, z dowolnego powodu lub bez powodu, natychmiast zawiesić lub zamknąć konto użytkownika, za powiadomieniem lub bez powiadomienia. Treść użytkownika w usłudze Blendee (jeśli istnieje) może również zostać trwale usunięta przez Blendee w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

10. Własność intelektualna i licencje

Wszelkie oprogramowanie, które może zostać udostępnione za pośrednictwem usługi Blendee, zawiera zastrzeżone i poufne informacje, które są chronione obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. Usługa Blendee przyznaje użytkownikowi osobiste i niewyłączne prawo i licencję na korzystanie z tych programów komputerowych wyłącznie do osobistego i niekomercyjnego użytku usługi Blendee. Wszelkie inne prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone przez Blendee.

Użytkownik nie może wykorzystywać usługi Blendee do eksploracji danych, scrapingu lub podobnych metod gromadzenia lub ekstrakcji danych. Wszelkie korzystanie z usługi Blendee w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszym dokumencie jest surowo zabronione.

Blendee szanuje i chroni prawa autorskie oraz własność intelektualną innych osób i traktuje tę kwestię bardzo poważnie. O to samo prosimy naszych użytkowników: szanujmy prawa osób trzecich!

Działania naruszające prawa własności intelektualnej nie będą tolerowane w serwisie Blendee. Po otrzymaniu powiadomienia od właściciela własności intelektualnej lub jego przedstawiciela Blendee usunie z usługi wszelkie materiały, które naszym zdaniem naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich, w trakcie udostępniania ich za pośrednictwem usługi Blendee.

Blendee może również usunąć wszystkie treści osób trzecich zamieszczone przez jednego użytkownika po otrzymaniu więcej niż dwóch powiadomień o usunięciu. Firma NuWay Media może jednak zamknąć konto dowolnego użytkownika po otrzymaniu pojedynczego powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw.

11. Procedura zgłaszania podejrzenia naruszeń

Jeśli użytkownik uważa, że jakakolwiek treść zamieszczona w usłudze Blendee została użyta lub wykorzystana w sposób naruszający przysługujące mu prawo własności intelektualnej, powinien niezwłocznie przesłać „Zgłoszenie domniemanego naruszenia” na adres hello@blendee.app

Można również skontaktować się z Blendee drogą pocztową na następujący adres:

NuWay Media, ul. Jesionowa 18A/1, 40-158 Katowice

Aby roszczenie było skuteczne, należy pamiętać, by zawierało co najmniej identyfikację konkretnego materiału, który został uznany za naruszający prawa autorskie, fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela materiału, który został rzekomo naruszony oraz informacje umożliwiające Blendee udzielenie odpowiedzi, takie jak adres, numer telefonu lub e-mail.